Missioon ja eesmärgid

EMAKi missioon on hoogustada loovettevõtjate äriuhingute teket muusika valdkonnas; loomeisikute ja ettevõtjate vahelist koostööd ja integreerumist, kasutades maksimaalselt ara liikmesorganisatsioonide ning organisatsioonide liikmeskonna ja partnerite kompetentse, arendada valdkonnasisest teadlikkust ettevõtluse valdkonnas, suurendada töökohtade arvu ning sektoritevahelist koostööd eesmärgiga tõsta eesti muusika rahvusvahelist konkurentsivõimet.


Eesti Muusikaettevõtluse Arenduskeskuse eesmärkideks on 
  • Eesti muusikaettevõtete ekspordivõimekuse kasv

  • Eesti muusika erinevate valdkondade ühiseesmärkide kaardistamine ja tegevussuundade määratlemine nii sise- kui välisturul, et saaks toimuda uute muusikaettevõtete loomine, kasv ja areng
  • Muusikavaldkonna erinevate alade ja liikmesorganisatsioonide professionaalse kompetentsi koondamine
  • Muusikaettevõtluse süstemaatiline arendamine nii sise- kui välisturul
Neid eesmärke saavutab organisatsioon läbi järgnevate tegevuste
  • Loomeisikute ja ettevõtjate koostöö arendamine 
  • Muusikaekspordi strateegia ja struktuuri arendamine
  • Koolitustegevus
  • Muusika levitamise ja propageerimise innovatiivsete viiside arendamine
  • Dünaamilise kommunikatsiooni strateegia väljatöötamine
  • Andemete kogumine: uuringud, küsitlused
EMAK järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid

EMAK'i tegevusvaldkondade prioriteetsus: